Zapoznaj się

Klauzula informacyjna RODO


Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Dyrektor Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych „Promitis” informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych „Promitis”.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Ustawie o Prawie Oświatowym o wychowaniu przedszkolnym dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu nauczania i archiwizacji.
  4. Dane kontaktowe Administratora danych Osobowych: tel.:796-090-762 e-mail: warszawa@autyzm-przedszkole.pl
  5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych „Promitis” usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym takim jak Urząd Miasta, System Informacji Oświatowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów.
  9. Dyrektor Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych „Promitis” wyznaczył inspektor Danych Osobowych dostępnego pod adresem sylwia.wiszniewska@centrum-terapii.pl